ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Σε περίπτωση συμμετεχόντων κάτω των 18 ετών, αυτή η δήλωση και η συγκατάθεση επιβεβαιώνονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο / κηδεμόνα του ανήλικου συμμετέχοντα. Τότε τα ατομικά προσωπικά του δεδομένα και τα προσωπικά δικαιώματά του νοούνται ως δεδομένα και δικαιώματα του ανηλίκου.

Επιβεβαιώνοντας και υποβάλλοντας αυτό το έγγραφο:

(α) Δεσμεύομαι να συμμετάσχω στον αγώνα και συμφωνώ να πληρώσω το τέλος συμμετοχής που καθορίζεται από τον Διοργανωτή,

 1. β) Δηλώνω ότι θα τηρήσω τους κανόνες του αγώνα και θα ακολουθήσω όλες τις οδηγίες του Διοργανωτή του Αγώνα κατά τη διάρκεια του αγώνα,
 2. γ) Συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αγώνα και γνωρίζω ιδιαίτερα τα ακόλουθα:

Όροι και Προϋποθέσεις

Παίρνω μέρος στον αγώνα με δική μου ευθύνη. Αναγνωρίζω ότι η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστώ ή για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσω. Ο διοργανωτής συνιστά στον αθλητή να αποκτήσει ιδιωτική ασφάλιση για αστική ευθύνη κατά τρίτων. ΑΥΤΗ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ. Μπορεί να συναφθεί συμπληρωματικά ή αντί για οποιαδήποτε παρόμοια ασφαλιστική κάλυψη και, ειδικότερα, οποιαδήποτε κάλυψη παρέχεται από αθλητική άδεια.

Ο Διοργανωτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές (κλοπή, σπάσιμο, απώλεια κ.λπ.) σε προσωπικά αντικείμενα των συμμετεχόντων ακόμα και σε αυτά που έχουν απομείνει στη φύλαξη. Ο συμμετέχων , η συμμετέχουσα υπό την ιδιότητά του/της ως ιδιοκτήτης, συμφωνεί ρητά ότι παραμένει υπεύθυνος για τα προσωπικά του αντικείμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της Εκδήλωσης. Αυτό αναφέρεται σε οποιαδήποτε ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα κατά την παραμονή τους στις εγκαταστάσεις αποσκευών που ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης. Ο συμμετέχων , η συμμετέχουσα δεν μπορεί να ενεργήσει εναντίον του Διοργανωτή για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον εξοπλισμό του. Η σύναψη ασφάλισης έναντι τέτοιων κινδύνων είναι ευθύνη του συμμετέχοντος.

Αναλαμβάνω την ευθύνη να συμμορφώνομαι με τις διατάξεις του Νόμου και των Εθνικών κανόνων για τους χρήστες του δρόμου /του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να σέβομαι τις οδηγίες των καθορισμένων διοργανωτών, μελών της Αστυνομίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Δεν γνωρίζω κανένα πρόβλημα, που να συσχετίζεται κυρίως με την κατάσταση της υγείας μου, που θα με εμπόδιζε να συμμετάσχω στον αγώνα, δηλώνω ότι έχω ελέγξει πρόσφατα την υγεία μου και είμαι υπεύθυνος και σε θέση να αγωνιστώ σε ποδηλατικό αγώνα με δική μου ευθύνη .

Αναγνωρίζω ότι έχω καθήκον να ενεργώ με σύνεση έναντι του εαυτού μου και των άλλων συμμετεχόντων στον αγώνα και ότι ο Διοργανωτής του Αγώνα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη στην υγεία ή στον εξοπλισμό μου, εκτός εάν προκληθεί από αποδεδειγμένη παράβαση των υποχρεώσεών του απέναντί μου και όχι λόγω των συνθηκών του αγώνα.

Ο Διοργανωτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές σε κινητά ή ακίνητα αντικείμενα και υποδομές, εκτός εάν έχει αναλάβει τη φύλαξη του ακινήτου βάσει πρωτοκόλλου.

Θα ακολουθήσω αυστηρά τις οδηγίες του Διοργανωτή, θα διατηρήσω την τάξη και θα είμαι όσο το δυνατόν πιο φιλικός προς το περιβάλλον. Διαφορετικά θα ευθύνομαι έναντι της Διοργανώτριας και τρίτων για οποιαδήποτε ζημία προκαλώ.

Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα χωρίς υπαιτιότητα της Διοργανώτριας, ιδιαίτερα λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. φυσικές καταστροφές, διοικητική παρέμβαση των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων, πανδημίας κ.λπ.), αποδέχομαι ότι το αντίτιμο συμμετοχής δεν θα επιστρέφεται.

Οι εγγραφές θα κλείσουν στις 29 Μαρτίου 2024 και η μετάβαση από τον έναν αγώνα στον άλλο δεν επιτρέπεται μετά από αυτό το χρονικό σημείο. Εάν ένας αθλητής μεταφερθεί από το Ride στον Αγώνα θα χρεωθεί το επιπλέον ποσό, εάν ένας αθλητής μεταφερθεί από τον Αγώνα στο The Ride δεν θα επιστραφεί.

Αναγνωρίζω ότι μπορώ να αποσυρθώ από τον αγώνα με τους ακόλουθους περιορισμούς:

 1. 0 – 90 ημέρες πριν την εκδήλωση 20% χρέωση ακύρωσης
 2. 89 – 60 ημέρες πριν την εκδήλωση 50% χρέωση ακύρωσης
 3. 59 – 15 ημέρες πριν την εκδήλωση 80% χρέωση ακύρωσης
 4. 14 – 0 ημέρες πριν την εκδήλωση 100% χρέωση ακύρωσης

Δεν είναι δυνατή η μεταφορά της εγγραφής σε άλλο άτομο.

Επιβεβαιώνω ότι όλες οι πληροφορίες που έχω δώσει εδώ είναι αληθείς και γνωρίζω και είμαι πλήρως υπεύθυνος ότι σε περίπτωση παροχής ψευδών πληροφοριών ευθύνομαι έναντι της Διοργανώτριας για οποιαδήποτε ζημία προκύψει.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αναγνωρίζω ότι η Διοργανώτρια I.Q.Sports MEPE θα επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα (όνομα, επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, στοιχεία μάρκας συλλόγου και ποδηλάτου) με σκοπό την εγγραφή συμμετεχόντων σε αγώνες και την καταγραφή αποτελεσμάτων σε τη βάση δεδομένων του διοργανωτή, έως ότου ανακληθεί εγγράφως στο εγγεγραμμένο γραφείο του Διοργανωτή ή με email στη διεύθυνση: letapegreece@ezgreece.gr

Συμφωνώ με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων στον ίδιο βαθμό όπως στο σημείο 1 ανωτέρω, για σκοπούς αποστολής πληροφοριών σχετικά με αθλητικούς αγώνες και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις ή για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ (ιδιαίτερα προσφορά εμπορίου και υπηρεσιών).

Συμφωνώ να παράσχω τα προσωπικά μου δεδομένα, δηλαδή όνομα, επώνυμο και διεύθυνση e-mail, στην I.Q.Sports MEPE με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού e-mail σχετικά με τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών από τον αγώνα.

Αυτή η συγκατάθεση ισχύει επίσης για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς του σημείου 2 ανωτέρω, στην I.Q.Sports MEPE και σε άτομα με τα οποία αυτή η εταιρεία έχει σχέση, στους άλλους επιχειρηματικούς εταίρους της στον τομέα του αθλητισμού και στη Διοργανώτρια Αγώνων.

Επιβεβαιώνω ότι ενημερώθηκα ότι η παροχή των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 ανωτέρω είναι εθελοντική, ωστόσο, άρνηση παροχής των δεδομένων που αναφέρονται στο σημείο 1 παραπάνω ή ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία ή μεταφορά τους σε τρίτους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται για λογαριασμό μου από τον Διοργανωτή ή τρίτα μέρη.

Επιβεβαιώνω ότι έχω ενημερωθεί για το δικαίωμά μου (i) να έχω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα, (ii) στη διόρθωση των προσωπικών μου δεδομένων, (iii) να ζητήσω εξηγήσεις από τον Διοργανωτή σε περίπτωση που υποψιάζομαι ότι η επεξεργασία των τα προσωπικά δεδομένα παραβιάζουν την προστασία της προσωπικής και ιδιωτικής μου ζωής ή ότι τα προσωπικά μου δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, (iv) να ζητήσω τη διόρθωση της κατάστασης που παραβιάζει το νόμο, ιδίως με τη διακοπή της επεξεργασίας τα προσωπικά μου δεδομένα, διορθώνοντας, συμπληρώνοντας ή αφαιρώντας τα.

Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου για τη χρήση των γραπτών μου εκφράσεων, εικόνων, της ομοίωσής μου και των οπτικών και ακουστικών εγγραφών μου που σχετίζονται με το πρόσωπό μου ή εκφράσεις προσωπικής φύσεως που γίνονται σε σχέση με τη διοργάνωση του αγώνα και την απονομή του βραβείου για εμπορικούς σκοπούς σκοπούς σε όλα τα μέσα επικοινωνίας, ανεξάρτητα από τη φύση και τον προορισμό τους, με όλα τα συνήθη μέσα, με την επακόλουθη επιμέλειά τους και τον πιθανό συνδυασμό τους με άλλα έργα ή την ένταξη σε συλλογικό έργο. Παρέχω αυτήν τη συγκατάθεση δωρεάν, χωρίς περιορισμούς ως προς το θέμα, το χρόνο, την ποσότητα ή την περιοχή και μπορώ να την ανακαλέσω γραπτώς ανά πάσα στιγμή.

Αυτή η συγκατάθεση ισχύει και για τρίτα μέρη στα οποία η εξουσιοδοτημένη οντότητα – I.Q.Sports MEPE παρέχει αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τον σκοπό της.

Ανακοίνωση της Διοργανώτριας:

Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στον αγώνα να συνάψουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το σκοπό αυτό και να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση πριν τον αγώνα. Σημειώστε τον κίνδυνο κλοπής στην περιοχή εκκίνησης και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Συμφωνώ με τους Όρους και τους Κανονισμούς

Συμφωνώ να επικοινωνήσει μαζί μου για σκοπούς μάρκετινγκ ο διοργανωτής και ο Α.S.Ο. ο ιδιοκτήτης του Le Tour de France

 

DECLARATION AND CONSENT TO PARTICIPATE IN THE RACE

In the case of participants under 18 years of age, this declaration and consent shall be confirmed by the legal representative of the minor participant. Then the individual personal data and personal rights shall be understood to mean the data and rights of the minor.

By confirming and submitting this document:

(a) I bind myself to enter the race and agree to pay the entry fee specified by the Organizer,

 1. b) I declare that I will abide by the rules of the race and follow all instructions of the Race Organizer during the race,
 2. c) I agree to the terms and conditions of the race and I am aware of the following in particular:

Terms & Conditions

I take part in the race at my own risk. I acknowledge that the Organizer is not responsible for any damage that I incur or for any damage that I cause. The organizer recommends to athlete to subscribe a private insurance. THIS INSURANCE IS OPTIONAL BUT HIGHLY RECOMMENDED. It can be taken out in addition to or instead of any similar insurance cover and, in particular, any cover provided by a sports license.

The Organizer will not be held responsible for damage (theft, breakage, loss etc) to participants personal belongings even those left in its case. The participant in their capacity as owner, expressly agrees that they remain responsible for their personal belongings throughout the Event. This refers to any damage to personal belongings while left in the luggage facilities which may be set up during the Event. Participant may not, act against the Organizer for any damage caused to their equipment. Taking out insurance against such risks is the responsibility of the participant.

I undertake the responsibility to comply with the provisions of Law and national rules for road users /the Highway Code on road traffic and to respect the instructions of the designated organizers, members of the Police of the Greek Republic and the Municipal Police.

I am not aware of any obstacle, consisting mainly of my health condition, which would prevent me from participating in the race, I declare that I have recently checked my health and I am responsible and able to compete in a cyclist race at my own responsibility.

I acknowledge that I have a duty to act prudently towards myself and other participants in the race and that the Race Organizer is not liable for any damage to my health or my equipment, unless caused by a proven breach of its obligations; and that due to the conditions of the race, the Organizer cannot be held liable for damage to movable property unless it has taken custody of the property on protocol.

I will strictly follow the Organizer’s instructions, maintain order and be as environmentally friendly as possible; otherwise I will be liable to the Organizer and third parties for any damage I cause.

In case of cancellation of the race without the fault of the Organizer, especially due to force majeure (e.g. natural disasters, administrative intervention of the competent authorities in case of exceptional events, pandemic etc..), I accept that the entry fee will not be refunded.

Registrations will close on March 29th , 2024 and transferring from one race to the other is not allowed after this point of time. If an athlete transfers from the Ride to the Race they will be charged the extra amount, if an athlete transfers from The Race to The Ride they will be not refunded.

I acknowledge that I can withdraw from the race with the following restrictions:

 1. 0 – 90 days before the event 20% cancellation fee
 2. 89 – 60 days before the event 50% cancellation fee
 3. 59 – 15 days before the event 80% cancellation fee
 4. 14 – 0 days before the event 100% cancellation fee

The transfer of the entry fee to another person is not possible.

I confirm that all the information I have given here is true and I am aware and fully responsible that in case of giving false information I am liable to the Organizer for any damage that may arise.

BY CONFIRMING & SIGNING THIS DOCUMENT

I acknowledge that the Organizer I.Q.Sports MEPE will process my personal data (name, surname, gender, date of birth, telephone, e-mail, address, club and bike brand details) for the purpose of registering participants in races and recording results in the database of the organizer, until revoked in writing at the Organizer’s registered office or by email to: letapegreece@ezgreece.gr

I agree to the processing of my personal data to the same extent as in point 1. above for the purpose of sending information about sports competitions and other similar events, or for other business and marketing purposes (especially offering trade and services).

I agree to provide my personal data, i.e. name, surname and e-mail address, to I.Q.Sports MEPE for the purpose of sending an informative e-mail about the possibility of obtaining photos from the race.

This consent also applies to the transfer of the personal data processed for the purpose of point 2. above to I.Q.Sports MEPE and to persons with whom this company forms a concern, to its other business partners in the field of sport and to the Race Organizer.

I confirm that I have been informed that the provision of the personal data referred to in points 1 and 2 above is voluntary, however, refusal to provide the data referred to in point 1 above or withdrawal of consent to their processing or transfer to third parties may result in the restriction or exclusion of certain services provided on my behalf by the Organiser or third parties.

I confirm that I have been informed of my right (i) to access my personal data, (ii) to rectification of my personal data, (iii) to request an explanation from the Organiser in the event that I suspect that the processing of my personal data violates the protection of my personal and private life or that my personal data is being processed in violation of the law, (iv) to request the rectification of the situation that is in violation of the law, in particular by stopping the processing of my personal data, correcting, supplementing or removing it.

I also give my consent to the use of my written expressions, images, my likeness and visual and audio recordings relating to my person or my expressions of a personal nature made in connection with the organization of the race and the awarding of the prize for commercial purposes on all communication media, regardless of their nature and destination, by all usual means, with their subsequent editing and their possible combination with other works or inclusion in a collective work. I grant this consent free of charge, without restriction as to subject matter, time, quantity or territory, and I may revoke it in writing at any time.
This consent also applies to third parties to whom the authorized entity – I.Q.Sports MEPE provides this data in accordance with its purpose.

Notification by the Organizer:

We recommend that those interested in participating in the race take out an insurance policy for this purpose and undergo a medical examination before the race. Please note the risk of theft in the start area and during the presentation. 

I agree with T&Cs

I agree to be contacted for marketing purposes by the organizer and A.S.O. the owner of Le Tour de France

Close My Cart
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories